Search Result of "ความเชื่อ"

About 179 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปกากะญอ ประเพณี ความเชื่อ การใช้ประโยชน์ที่ดิน (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Pattaratuma, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

ความเชื่อและความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อบทบาทของอาจารย์ผู้สอน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMs. Rika INAGAKI

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

พรานบุญ: การประกอบสร้างความหมายและการกลายมาเป็นวัตถุทางความเชื่อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปุรินทร์ นาคสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789