Search Result of "ความเค้นซิงกุลาริตี้ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จุดต่อวัสดุต่างชนิดแบบ 3 มิติ ความเค้นคงค้างจากอุณหภูมิ"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สนามความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อในวัสดุต่างชนิดภายใต้ภาระอุณหภูมิและแรงดึงโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ

Img

Researcher

ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์การแตกร้าว, วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์, การวิเคราะห์ความเค้น

Resume