Search Result of "ความเข้ากันได้"

About 27 results
Img

งานวิจัย

ผลของต้นตอที่มีต่อการขยายพันธุ์และความเข้ากันได้กับองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตและการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของวัสดุรูพรุนนิกเกิลไทเทเนียมเพื่อใช้เป็นกระดูกเทียม

ผู้เขียน:Imgจิรวดี จีนศรี

ประธานกรรมการ:Imgอัมพิกา บันสิทธิ์

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:ความเข้ากันได้ของวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์กับเชื้อเพลิงผสมเอธานอล-แก๊สโซลีน (อี85)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการขยายพันธุ์และความเข้ากันได้กับองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนภดล หัสนัย, Imgนายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, Imgนายปิยะ เพ็ชรบุญมี, Imgนายพิชิต พันธ์แตง, Imgนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, Imgนายพุทัชชา สุริยันต์, Imgนายภากร อรุณสิงครัตน์, Imgนายมโนชา อยู่เย็น, Imgนายรักชาติ เจตสิกทัต, Imgนายราชวิทย์ ประทุมโฉม, Imgนายศตวรรษ ภักดิ์ใส, Imgนายศักย์ศรณ์ สุภาษร, Imgนายศิวรักษ์ รินทรักษ์, Imgนายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, Imgนายอิสสรา ทิพย์รัตน์, Imgนาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์, Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, Imgนางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม, Imgนางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, Imgนายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, Imgนายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, Imgนายกิตติพงษ์ ชิณวงค์, Imgนายจตุพร ชลาสินธุ์, Imgนายเจษดา เปรมชื่น, Imgนายแดน ชีรนานนท์, Imgนายทรงยศ สินปรีดี, Imgนายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, Imgนายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, Imgนายนครินทร์ ตันปิติ

แหล่งทุน:คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจารุวรรณ สมบัติภิรมย์, Imgนางรัตนา สุวรรณเลิศ, Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงพร สุวรรณกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ผล

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐภรณ์ สินันตา

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Chemistry, Analytical Chemistry, Degradable Polymer

Resume

Img

Researcher

ดร. อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Rubber Technology, Supercritical Fluid Extraction

Resume

Img

Researcher

ดร. อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Rapid Expansion of Supercritical Solutions, Supercritical Fluid Extraction

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์ และพันธุศาสตร์ไม้ผล, Fruit Breeding and Genetics

Resume

12