Search Result of "ความเข้มแข็งของชุมชน"

About 36 results
Img

งานวิจัย

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.จิราพร จาตุรัตน์, Imgน.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ, Imgน.ส.อุษา เทียนทอง, Imgนายชลอ คุ้มล้วนล้อม, Imgนายเทพราช รังสิต, Imgนายประเทือง เพิ่มวัฒนา, Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางเฟื่องฟ้า จันทนิยม, Imgนายนพพล เกตุประสาท, Imgนายรัตนะ สุวรรณเลิศ, Imgนายไพร มัทธวรัตน์, Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgดร.อตินุช แซ่จิว

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์, Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดนครปฐมต่อบทบาทผู้นำกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผู้เขียน:ImgKasama NATPRASERT

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgนางกณิษฐา สังคะหะ, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนายรัตนะ สุวรรณเลิศ, Imgนายไพร มัทธวรัตน์, Imgนายนพพล เกตุประสาท, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

Img

Researcher

ดร. พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้เขียน:Imgจีรศักดิ์ ปาลีพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย รัตนะ สุวรรณเลิศ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง ณัฏฐ์ชยธร ศรุดาธิติพัทธ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารการศึกษา, การจัดการความรู้, เทคโนโลยีการศึกษา, การฝึกอบรม

Resume

Img
Img

ที่มา:สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหารและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, Imgนายยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

Img

Researcher

ดร. วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, การพัฒนาสมรรถนะ, มาตรฐานอาชีพ, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

Resume

12