Search Result of "ความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ

ผู้เขียน:Imgกิติศักดิ์ ทวีรัตนผล

ประธานกรรมการ:Imgอรรถพร วิเศษสินธุ์

กรรมการร่วม:Imgพงศ์ธร พรหมบุตร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ3มิติ

Img
Img

Researcher

ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์การแตกร้าว, วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์, การวิเคราะห์ความเค้น

Resume