Search Result of "ความหลากหลายทาพันธุกรรม"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทาพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

Img

Researcher

นาย เกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:invertebrate

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตววิทยา

Resume