Search Result of "ความหลากหลายทางพันธุกรร"

About 3 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูเขียวหางไหม้ ด้วยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน ยีนสร้างไซโตโครม บี ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

Img

Researcher

นาย เกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:invertebrate

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตววิทยา

Resume