Search Result of "ความหลากหลายทางชีวภาพของปู"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ประกาศเกียรติคุณรางวัลดี สาขาประมง ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ 3 ผลงานโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการมก.ครั้งที่ 49 (2011)

ผลงาน:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgวชิระ ใจงาม Imgวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12