Search Result of "ความหลากหลายชนิด"

About 56 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายชนิดของพรรณไม้พื้นล่างในสวนไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

ความสม่ำเสมอและความหลากหลายชนิดของแมลงน้ำในแหล่งน้ำจืดในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐธิดา รุ่งศรี

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้ำจืดบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:ทัศนีย์ ไตรยนาม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgทัศนีย์ ไตรยนาม

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายชนิดของคาลานอยด์โคพีพอดในบริเวณน่านน้ำไทย ทะเลอันดามัน

ผู้เขียน:Imgณัฏฐวดี ภูคำ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโสภณา บุญญาภิวัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากหลายชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายชนิดและพฤติกรรมหาอาหารของแมลงในการช่วยผสมเกสรดอกไม้กฤษณาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

123