Search Result of "ความหลากหลายของแบคทีเรีย"

About 47 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณี ตันติรุ่งกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ ชวนตระกูล, Imgนางสาวชมนาถ เกิดคง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแบคทีเรียในดินโดยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123