Search Result of "ความหลากหลาย พันธุกรรม สับปะรด เครื่องหมายดีเอ็นเอ"

About 3 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสับปะรด กลุ่ม Cayenne โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสับปะรด กลุ่ม Cayenne โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology

Resume