Search Result of "ความหลากหลาย"

About 2241 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์

Img

งานวิจัย

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอิงอร ไชยเยศ, Imgนายโดม ประทุมทอง, Imgนายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย, Imgรศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (12)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชดอกในระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

หัวเรื่อง:การจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศ

Img

ที่มา:การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของชาติพันธุ์ชนเผ่าไท

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตรในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของพืชในพื้นที่ BIA/Hotspots ของระบบนิเวศบนบกนำร่องในประเทศไทย

Img

ที่มา:ศูนย์ความหลากหลายทางชีววิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และสถานการณ์คุกคาม: พืช ภายใต้โครงการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี (ระบบนิเวศเกาะและระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง)

Img

ที่มา:การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังอ่อนและกัลปังหา

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วฃ.ผลักดันงานวิจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การใช้หอยสองฝาในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเรื่องสภาวะโลกร้อน: ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:การยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดแผ่นฟิล์มชีวภาพโดยน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย

12345678910...