Search Result of "ความหมายของคำ"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

"ตี" : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คเชนทร์ ตัญศิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (9)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำประสมประเภทคำนามที่มีโครงสร้าง นาม + กริยาวลี ในภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgรสนา มรรษทวี

ประธานกรรมการ:Imgนางศิริพร แตงเที่ยง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัจฉรา โชติบุตร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายหน้าที่ และความหมายของคำว่า "ตัว" ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง พ.ศ.๒๕๕๑

ผู้เขียน:Imgเมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์

Img

ที่มา:วารสารภาษาและภาษาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนากับการตีความความหมายของคำว่า "โกหก" ในภาษาไทย: การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ต้นแบบ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการตีความความหมายของคำว่า ขโมย ในภาษาไทย: ศึกษาตามแนวทฤษฎีต้นแบบ

ผู้เขียน:Imgอณุชิดา เรนทอน

ประธานกรรมการ:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกการอ่านภาษาฝรั่งเศสโดย ใช้เทคนิคการหาความหมายของคำศัพท์จากปริบท สำหรับนิสิตปีที่ 1 คณะมนุายศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุวรรณา พันแสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันติยา เอกอัคร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความหมายของคำในสำนวนที่มีความหมายเหมือนกันจากพจนานุกรมฉบับมติชน: การศึกษาเชิงอรรถศาสตร์

ผู้เขียน:Imgอรรถพร ศรีพุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, อรรถศาสตร์ภาษาไทย , ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ

Resume

Img

Researcher

ดร. โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาบาลีสันสกฤต, ภาษาไทย , ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, พุทธศาสนา, ไทยคดีศึกษา

Resume