Search Result of "ความหนืด"

About 153 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อสร้างความหนืดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมของอนุภาคและเส้นโค้งความหนืดสำหรับกระบวนการผลิตนมผง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678