Search Result of "ความสุกแก่"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายยศพล ผลาผล

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มข.

หัวเรื่อง:การวัดความสุกแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายด้วยความแข็งแรงก้านผลและความถี่เสียง

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเรื่อง การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดเปรียบเทียบกับการใช้ความถี่ธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การคัดคุณภาพความสุกแก่ของผลแก้วมังกรโดยใช้ Partial Least Square Regression Model

123