Search Result of "ความสุกแก่"

About 48 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายยศพล ผลาผล

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มข.

หัวเรื่อง:การวัดความสุกแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายด้วยความแข็งแรงก้านผลและความถี่เสียง

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเรื่อง การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดเปรียบเทียบกับการใช้ความถี่ธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาดัชนีความสุกแก่ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยใช้ความถี่ธรรมชาติและความแข็งแรงก้าน

ผู้เขียน:Imgณัฐวุฒิ เนียมสอน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความสุกแก่ของผลกาแฟและอุณหภูมิในการอบแห้งต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า

123