Search Result of "ความสามารถในการแข่งขัน"

About 250 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgนางชิดชม ฮิรางะ, Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgดร.ประมวล ทรายทอง, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, Imgนายสมชาย วงศ์สุริยศักดิ์, Imgผศ ดร นิรมิล อุตมอ่าง

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgคุณพัชรี พิชณุษากร, Imgคุณสมร มะโนวรรณ

แหล่งทุน:สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจโชคทวีโอสถ จ.แพร่ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพและแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธ.ก.ส. (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของอาหารไทย(สินค้าข้าวสำหรับปี 2552) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...