Search Result of "ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา"

About 26 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีบริบท (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมทหาร

ผู้เขียน:Imgองค์ลออ อ่างทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgวิราพร รวมกลาง

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง "ร้อยละ" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้เทคนิค K-W-D-L โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกมลกาญจน์ นพโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgทรงชัย อักษรคิด, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง "ร้อยละ" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา สุมโน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง"การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"โดยการสอดแทรกข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3(วิมุกตายนวิทยา)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgอรุณศรี เหลืองธานี

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ผู้เขียน:Imgบุญกรอง เจริญทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์ศึกษา , การสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรและการสอน

Resume

12