Search Result of "ความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเอง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษอังกฤษในฐานะภาษต่างประเทศ, หลักสูตรและการสอน

Resume