Search Result of "ความสามารถในการย่อย"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการแปรรูปถั่วเหลืองเพาะงอกต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและความสามารถในการย่อยโปรตีน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารไดยูรอน (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
123