Search Result of "ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค เชาวน์อารมณ์ และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgวนิดา กันทาแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาอาชีพ, จริยธรรม, แรงงาน, วุฒิภาวะทางอาชีพ, สันติศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความวิตกกังวลตามสถานการณ์และความคิดต่อผลสำเร็จในการแข่งขันกีฬาของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ มาวัน

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยชุมชน และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของผู้นำชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอลิสสา มหาสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและการป้องกันความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุวิมล อุไกรษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของค่านิยมในการทำงานเกษตร ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:สัมพันธภาพในครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและการป้องกันความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การตีตรา กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดในโรงพยาบาลตติยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุมาพร กลัดเข็มเพชร

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

12