Search Result of "ความสามารถในการปรับตัว"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาและความสามารถในการปรับตัวของราคาพริกไทย

ผู้เขียน:Imgปริญญา อินทร์คง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgวาสนา ฤทธิสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : ความสามารถในการปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการปรับตัวของเนื้อทรายที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ บริเวณทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เขียน:Imgพัฒนาวดี กุณฑะโร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการใช้บทบาทสมมุติกับการใช้ข้อสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgนพเก้า อิ่มนรัญ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม

แหล่งทุน:กระทรวงศึกษาธิการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและธรรมชาติและชุมชน, Insect eco-physiology

Resume