Search Result of "ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ"

About 56 results
Img

งานวิจัย

สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชนิกานต์ กันต์ธรกุล, Imgดารัน เวฬุวนารักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมีและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากคราม สายพันธุ์สกลนคร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอภาคการประกวดโครงงานวิศวกรรมอาหาร ดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2017)

ผลงาน:สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา

นักวิจัย: Imgดารัน เวฬุวนารักษ์ Imgชนิกานต์ กันต์ธรกุล Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Img
Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย ครั้งที่7

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของงาดำ งาขาวและงาแดงพันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนส สมบัติทางกายภาพ และเคมีบางประการของผงโปรตีนไหมพันธุ์โนนฤาษีที่เตรียมโดยการสกัดวิธีต่างๆ.

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก ปี 2546-47

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

123