Search Result of "ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิต"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันบริษัท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

Img

Researcher

ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดทำแผนธุรกิจ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ, สถิติธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume