Search Result of "ความสามารถ"

About 2081 results
Img

ที่มา:โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ

Img

ที่มา:โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สถาบัน ไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบซับซ้อนสูงของยางพื้นรองเท้าแบบรูปทรงอิสระที่ทำด้วยวัสดุสองชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำระบบประเมินความสามารถของบุคลากร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพและแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธ.ก.ส. (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของอาหารไทย(สินค้าข้าวสำหรับปี 2552) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรรคเจตย์, Imgน.ส.กิรณา จอมคำศรี, Imgนางฉันธนา ยูวะนิยม

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างความสามารถด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
12345678910...