Search Result of "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม"

About 101 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหงส์เหินบางชนิดโดยใช้ ISSR (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความผันแปรของเสียงร้องและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปาดสกุล Polypedates ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ประชากร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456