Search Result of "ความสม่ำเสมอ"

About 21 results
Img
Img

งานวิจัย

ความสม่ำเสมอและความหลากหลายชนิดของแมลงน้ำในแหล่งน้ำจืดในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐธิดา รุ่งศรี

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตผัก, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, เทคโนโลยีเมล็ดพันธฺุ์, การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการฟอกย้อมให้ควบคุมคุณภาพ ความสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการ เพื่อลดปัญหาการซัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

Img

ที่มา:Sumitomo chemical Co., Ltd.

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลของลักษณะทางกายภาพของเมทไธโอนีนต่อการผสมอาหารและความสม่ำเสมอของไก่ไข่ระยะรุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน, สรีรวิทยาของการผลิตผัก

Resume

Img

Researcher

ดร. วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding), การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ปริมาณ, Quantitative Genetics and Molecular Approaches in Plant Breeding, การใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยเกษตร (Advance Statistics in Agriculture) , การจัดการและการผลิตมันสำปะหลังและพืชพลังงาน (Crop Management and Production)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์สำหรับอุปสงค์ที่ขาดความสม่ำเสมอ

ผู้เขียน:Imgภัทราวรรณ ศรีชื่น

ประธานกรรมการ:Imgพิษณุ มนัสปิติ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคลกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก

ผู้เขียน:Imgเกื้อกูล ถนอมกิจ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการฟอกย้อมให้ควบคุมคุณภาพ ความสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการ เพื่อลดปัญหาการซัก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของตำแหน่งของเบดตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์แทปต่อความสม่ำเสมอของตัวเร่งปฏิกิริยา

ผู้เขียน:Imgยุพิน วงษ์นุช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพื้นฐานถึงผลของสุขภาพของพ่อแม่พันธุ์ น้ำหนักไก่เนื้อที่อายุ 1 วัน และความหนาแน่นของการเลี้ยงต่อสมรรถภาพการผลิตและความสม่ำเสมอของฝูงไก่เนื้อ

ผู้เขียน:ImgOrawan AMNUCKSORADEJ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Seed Science and Technology

Resume

12