Search Result of "ความสนใจ"

About 49 results
Img
Img

งานวิจัย

การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้นสถาบันและความสนใจที่จำกัดของนักลงทุน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันบริษัท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในการเลือกอาชีพภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาสายอาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:ImgChaninun THONGPHUAK

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสนใจอาชีพวนศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgชิดชนก ศุภพรโอฬาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123