Search Result of "ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ความชื้นสมดุลและคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของไพล

Img

Researcher

ดร. สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Computer Simulation in Engineering System, Heat & Mass Transfer, Drying of Food and Agricultural Products, Agricultural Process Engineering

Resume