Search Result of "ความร้อน"

About 1477 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่นกั้นแยกตัวรูปตัววี

Img

การประชุมวิชาการ

สารเคลือบหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อน (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apinya Duangchan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชุดทดสอบวัฏจักรความร้อน (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.kiatiyuth kveeyarn, Associate Professor, Imgอรรถ พยอมหอม,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ชุดทดสอบวัฏจักรความร้อน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอรรถ พยอมหอม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...