Search Result of "ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวเรื่อง:ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อสอนครูวิทยาศาสตร์: ประเด็นปัจจุบันที่ครูของครูวิทยาศาสตร์ควรทราบ

Img

ที่มา:วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์: การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ ในวิชาพฤติกรรมการสอนฟิสิกส์

Img

Researcher

ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:pedagogical content knowledge, การสอนคณิตศาสตร์, pre-service teacher

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การพัฒนาและการสำรวจความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์: จากวิชาวิธีสอนสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาและการสำรวจความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์: จากวิชาวิธีสอนสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img
12