Search Result of "ความรู้ความสามารถ"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยระดับดี (2015)

ผลงาน:การพัฒนาโปรแกรมเพือส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักวิจัย: Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์ Imgอาจารย์ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

123