Search Result of "ความรุนแรง"

About 228 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสารต้านสารก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ (2020)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, Imgผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img

งานวิจัย

แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทยและความรุนแรงในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสารต้านการก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของ phosphate uptake system ของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ในการก่อให้เกิดความรุนแรงโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...