Search Result of "ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ"

About 5 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแสวงหากำไรในประเทศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแสวงหากำไรในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแสวงหากำไรในประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยา , สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, การประเมินผลกระทบด้านสังคม CSR, การวิจัยทางสังคมศาสตร์

Resume