Search Result of "ความรับผิดชอบต่อสังคม"

About 135 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม:กรณีศึกษาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาบัญชี หมวดงบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234567