Search Result of "ความรับผิด"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกำหนดความรับผิดอย่างเป็นธรรมในสัญญารับทุนรัฐบาล (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุนิสา อิทธิชัยโย, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา กรณีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้)

ผู้เขียน:Imgพยงค์ ฉัตรวิรุฬห์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 3, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 69 - 78 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กฎหมายมหาชน, กฎหมายปกครอง

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุนิสา อิทธิชัยโย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กฎหมายมหาชน, กฎหมายแรงงาน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของเกษตรอำเภอเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ผู้เขียน:Imgวีระ โตสงคราม

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพระราฃบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ผู้เขียน:Imgบุญธรรม ทองสมนึก

ประธานกรรมการ:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:กฎหมาย, ภาษีอากร

Resume

Img

Researcher

ดร. เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายทรัยพ์สินทางปัญญา, กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ

Resume