Search Result of "ความยืดหยุ่น"

About 67 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้เขียน:Imgพงษ์ศักดิ์ พึ่งแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:บริษัทแกรนด์สปอร์ต จำกัด

หัวเรื่อง:การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย กรณีศึกษา: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและยืดเหยียดกับการพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของพนักงาน บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

1234