Search Result of "ความมั่นคงด้านน้ำ"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558 (2016)

ผลงาน:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิจัย: Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ Imgนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ Imgนางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด Imgดร.ณัฐพล จันทร์แก้ว

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การบูรณาการเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์, Imgนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์, Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, Imgดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แหล่งน้ำ, ชลประทาน

Resume

Img

Researcher

นาง นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย, พลังงานทดแทนจากวัสดุการเกษตรและกากของเสียชุมชน, การจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:องค์กรการเงินชุมชน , การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Hydranlic and Hydrology

Resume

12