Search Result of "ความพึงพอใจของผู้ปกครอง"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลสองภาษา (English Program) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgพิมพ์อภิญญา อรุณรัตน์

ประธานกรรมการ:ImgChotima Kaewkong

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโณงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgKanseenee DEEROD

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบวารสาร ว.ษ.สัมพันธ์ ของโรงเรียนวัฒนพฤกษา จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgTeeradej WATANAPRUKSA

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุชีวี พันธุ์ครุฑ

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา

ผู้เขียน:Imgสุเทพ ปริยาเอกสุต

ประธานกรรมการ:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภาพร ไกรพานนท์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยของรัฐในจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgJetedaporn SIRIPATCHAROTHORN

ประธานกรรมการ:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อโรงเรียนอนุบาลเอกชน : กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgVasin PARNDEJPONG

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม

ผู้เขียน:ImgAchara PRASONGDEE

ประธานกรรมการ:ImgPravit Satia

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติค ในโรงเรียนปกติ ที่มีโครงการสอนเด็กออทิสติค

ผู้เขียน:ImgAnchalee SALAKIJ

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพาณิชยการปราจีนบุรีที่มีต่อการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

ผู้เขียน:ImgChintana BURIWONG

ประธานกรรมการ:Imgนางปภัสวดี วีรกิตติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgApichart PHAEDPHONG

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

ผู้เขียน:ImgMontira DESCHANAKAJORNSUK

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

12