Search Result of "ความพิงพอใจ"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย นิติกร ภู่สุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาการระบาด, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Resume

Img

ที่มา:The 14th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010)

หัวเรื่อง:อัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดตารางเรียนโดยอิงความพิงพอใจของผู้เรียน

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดตารางเวลา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรพัฐ เมตตานันท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:รายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว รัตนี คำมูลคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

Resume

Img

Researcher

นางสาว อภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์สุขภาพ, ประสบการณ์การความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, อนามัยเจริญพันธ์ุ

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:โภชนาการ, การกำหนดอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) , โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ), ระบบบริการสุขภาพ (District Health System)

Resume