Search Result of "ความพร้อม"

About 519 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.นลินา พิศาลบุตร, Imgผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ, Imgรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, Imgรศ.ยืน ภู่วรวรรณ, Imgศ.นายแพทย์ยง ภู้วรวรรณ, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวทิสยา ทิศเสถียร, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข, Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...