Search Result of "ความผาสุก"

About 56 results
Img

การประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความผาสุก (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสุขภาวะทางปัญญา และ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานและความผาสุกทางจิต (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

แหล่งทุน:งานพัฒนาจิต สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) : โครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123