Search Result of "ความปลอดภัยอาหาร"

About 122 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการระบบสารสนเทศวิชาการความปลอดภัยอาหาร ระยะที่ 2 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศูนย์วิจัยความปลอดภัยอาหารมาตรฐานสากล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการขยายผลการดำเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย และอาเซียน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร : กุ้งขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร:สุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

1234567