Search Result of "ความปลอดภัยบนท้องถนน"

About 7 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น (2016)

ผลงาน:การพัฒนาแผนที่ความปลอดภัยบนท้องถนนจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล

นักวิจัย: Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgสุชาวรรณ ชูณรงค์ Imgวิทยา ชาติบัญชาชัย Imgเตือนใจ ฟูกูดะ

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การแนะนำข้อมูลแก่ผู้เดินทางแบบทันเวลาของประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผนที่ความปลอดภัยทางถนน ระยะที่สอง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธเนศ เสถียรนาม, Imgปรเมศ เหลือเทพ, Imgสุชาวรรณ ชูณรงค์

แหล่งทุน:Asian Transportation Research Society (ATRANS) Common Research Grant 2015

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบขนส่งอัจฉริยะ, การจัดการอุบัติการณ์, การประยุกต์ใช้ข้อมูล GPS ในงานจราจร

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume