Search Result of "ความบริบูรณ์"

About 39 results
Img

งานวิจัย

การคัดแยกความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมโดยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgลลิตา ออมสิน

แหล่งทุน:บริษัทบลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบวัดความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง (2016)

หัวหน้าโครงการ:บริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgบริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายสมนึก ทองบ่อ, Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในก้านผลกับความบริบูรณ์ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและการประเมินแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NIR และความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.ลลิตา ออมสิน, Imgนายปิยะ รอดเทศ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

งานวิจัย

โปรแกรมการคัดแยกคุณภาพความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR และ โปรแกรมควบคุมการคัดแยกด้วยระบบการควบคุมแบบ PLC บนสายพานลำเลียง (2016)

หัวหน้าโครงการ:บริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgบริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของความบริบูรณ์และระดับการสุกของทุเรียนพันธุ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในก้านผลกับความบริบูรณ์ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและการประเมินแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความบริบูรณ์ที่เหมาะสมในการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายยศพล ผลาผล

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12