Search Result of "ความทุ่มเทต่อองค์การ (Employee Engagement)"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความทุ่มเทต่อองค์การของแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการฝึกอบรม, การทดสอบทางจิตวิทยา

Resume