Search Result of "ความต้านทานโรค"

About 163 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ บุญเกิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน

แหล่งทุน:บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการอณูวิทยาของความต้านทานโรคของพริก (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ บุญเกิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน

แหล่งทุน:บริษัทเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการประเมินความต้านทานโรคราสนิมบนข้าวโพด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
123456789