Search Result of "ความต้องการจำเป็น"

About 84 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาการเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์: การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345