Search Result of "ความตระหนัก"

About 160 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการจัดทำสื่อสาธารณะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความตระหนักในความเป็นส่วนตัวของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678