Search Result of "ความตรงตามโครงสร้าง"

About 5 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

งานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น (2014)

ผลงาน:การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักวิจัย: Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของโมเดลมาตรฐานการประเมินความสามารถทางการประเมินของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Img
Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume