Search Result of "ความซื่อสัตย์สุจริต"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาจริยศึกษา เรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgจารุณี ยอดกันหา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิญญู ทรัพยะประภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พัชรา ปัทมสิงห์

ที่ทำงาน:กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

Resume

Img

Researcher

นาง ขวัญใจ ชูกิจคุณ

ที่ทำงาน:กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

Resume